En byggordlista

Vi vet att byggterminologin ibland kan kännas som en djungel och att all byråkrati kring husbygget gör att du drar dig för att starta ditt livs byggprocess. För oss på Bohouse är det viktigt att du som kund känner att det är enkelt att förverkliga ditt drömhus, och vi vill att kommunikationen oss emellan ska vara så okomplicerad som möjlig. Vi har därför sammanställt en byggordlista med de begrepp som ofta nämns i planeringsprocessen.

Detaljplan

Detaljplanen är en detaljerad plan för ett område i en kommun som beskriver hur tomten får bebyggas och hur markområden får användas. På ett detaljplanerat område kan det ställas krav på byggnadernas placering, fasadfärg, taklutning osv. På glesbygden där det inte finns detaljplaner styrs byggandet av generalplaner, som inte ställer krav på samma sätt som en detaljplan.

 

Detaljplan
Detalj- och generalplaner tillhandahålls av kommunen.

Undantagslov

Om du vill avvika från detaljplanen, generalplanen eller byggnadsordningen, ska du innan bygglov behandlas ansöka om undantagslov. Undantag kan ansökas från bestämmelser, föreskrifter och begränsningar som gäller byggande.

Ett undantagsbeslut eller ett avgörande som gäller planeringsbehov berättigar ännu inte till byggande. I beslutet bestäms alltid en tid inom vilken bygglov ska sökas.

Kostnader för undantagslov kan variera från kommun till kommun så var också förberedd på en liten extra summa. Vi på Bohouse hjälper gärna till med det byråkratiska kring undantagslov ifall ni så önskar. Läs mer här:

Situationsplan

Från situationsplanen ska det framkomma vad som ska byggas och påvisas att byggandet uppfyller de bestämmelser som gäller för tomten. Situationsplanen ska innehålla uppgifter om byggplatsen, byggnaderna och gården före och efter det planerade byggnadsprojektet.

Situationsplan
Situationsplanen är i princip en tomtkarta sett ovanifrån.

Planritning

Planritningen eller bottenplanen är en ritning över husets (byggnadens) rum sett ovanifrån, oftast i skala. Begreppet bottenplan är också vanligt och är likvärdigt med planritning.

På en planritning för bygglovsansökan ska följande ingå: våningsplanets olika delar och rummens funktion, dess yta i kvadratmeter, fönster och dörrar, samt var fast inredning såsom köksinredning, tvättstuga, wc och dusch är placerad och var sektioner/skärningar är tagna.

Planlösning
Kärt barn har många namn. Här ser vi planlösning, planritning och bottenplan.

Skärningsritning/sektion

En skärningsritning, eller sektion som det också kallas, skall berätta hur huset ser ut där skärningslinjen är dragen på planritningen. Från skärningsritningen framgår hur golv, väggar och tak är uppbyggda. En skärningsritning ska finnas för varje avsnitt där husets form ändras, till exempel på ett ställe i huset finns det nerfällt tak, medan det i andra ändan av huset kan se ut så att innertaket följer med takets vinkel hela vägen.

Skärningsritning
På en skärningsritning är materialen i byggnaden listade.

Fasadritning

En fasadritning visar byggnaden utifrån, normalt från fyra sidor. Från fasadritningen framgår det mot vilket vädersträck byggnadens olika sidorna riktar sig, vilka ytmaterial som används samt dess färger. Det redovisas också för placeringen av snöhinder, eventuella vägg-, takstegar, takbryggor, granskningsluckor och stuprör. Även skorstenens höjd visas på fasadritningen.

Fasadritning
Fasadritningen framhäver huset yttre från fyra olika väderstreck.

Bostads-, lägenhets- eller våningsyta

Bostadsyta och lägenhetsyta är samma sak. Denna yta beräknas enligt insidorna av de väggar som omsluter den. Våningsytan beräknas enligt byggnadens yttermått. Till bostads-/lägenhets- och våningsytan medräknas inte den del av en yta som har en takhöjd lägre än 1600 mm.

Bostadsyta
Bostadsyta.
Våningsyta
Våningsyta.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar beskriver utförandet och byggnadens uppbyggnad ner till en detaljerad nivå. Kommunens byggnadstillsynsbyrå behöver konstruktionsritningar för att påvisa att byggnaden är konstruerad enligt finska standarder. Konstruktionsritningarna består av grundplan, stomplan och takplan samt detaljer för infästningar mm.

 

Grundplan
Grundplan.
Stomplan
Stomplan.
Konstruktionsritning
Takplan.

3D-ritningar

Vi skapar ritningar och en 3D-modell utgående från diskussioner och eventuella skisser.

När ritningarna är uppgjorda kan du kan ladda ner uppdaterade ritningsfiler från ditt eget område på MyBohouse, som är Bohouses egna fildelningstjänst. Med BIMx-applikationen kan du vandra i ditt hus på din dator, mobil eller på paddan och drömma dig fram till dagen du får flytta in. Du kan också planera hur dina möbler ska placeras på bästa sätt. Vid behov kan vi också erbjuda en solstudie för att få en exakt uppfattning om hur du ska planera din terrass, balkong eller trädgård.

Följ denna länk för att vandra i 3D modell skapad av Bohouse.

 

3d bild Bohouse
En 3D-bild ger en överskådlig bild av ditt drömhus.
3 D bild konstruktion Bohouse
En 3D-bild av konstruktionen hjälper dig förstå husets bärande konstruktioner.

Kom ihåg att du behöver vara ute i god tid när du ansöker om bygglov för ditt husbyggnadsprojekt och tänk på att förfaringssätten kan variera från kommun till kommun. Det är alltid kommunen/staden som beviljar bygglov. Besvärstiden för undantagslov är 30 dagar och för bygglov 14 dagar. Du kan räkna med att det räcker 1–2 månader innan behandlingstiden är över och du får ditt byggbeslut.

Vill du ha hjälp med tomtplaneringen av ditt hus?

Vi erbjuder första planeringsmötet gratis och du är välkommen att möta oss förutsättningslöst. Kom in med dina visioner, idéer och ritningar eller ta en kopp kaffe med oss för prata om dina byggplaner.

Boka ett planeringsmöte här!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest