Register- och dataskyddsbeskrivning

Det här är registret -och sekretesslagen för Bohouse:s personuppgifterslag (1O och 24 §) och EU: s allmänna databeskrivningsforordning (GDPR).

Beskrivningen uppdaterad 16.01.2024

1. REGISTERANSVARIG

Bohouse Ab Oy
FO-nummer: 1966617-9
Adress: Bosundvägen 57, 68555 BOSUND

2. REGISTRETS KONTAKTPERSON

Registeransvarige
Namn: Victor Sundström
Telefon: 040 9648 065
E-post: victor@bohouse.fi

3. REGISTRETS NAMN

Bohouse Ab Oy och dess kund- och marknadsföringsregister.

4. PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL OCH GRUND

Registeransvariga behandlar personuppgifter på följande rättsliga grunder:

 1. Genomförande av förfrågningar, offertförfrågningar, nyhetsbrev, beställningar av produkter och tjänster och andra åtgärder före avtalet som gjorts av den registrerade på begäran av den registrerade.
 2. Registeransvarigs berättigade intresse baserat på kundrelationen.
 3. Genomförande av avtalet mellan den registrerade och registeransvarig.
 4. Berättigat intresse för direktmarknadsföring.
 5. Den registrerades samtycke när det är nödvändigt:
  • För att skicka elektronisk direktmarknadsföring.
  • För att samla in information om användningen av registeransvarigs webb- och mobilservice med hjälp av cookies, annonseringsidentifierare eller andra liknande tekniska spårningsmedel för de syften som anges i denna beskrivning.
  • Av någon annan anledning som krävs enligt lag.
 6. Hantering av registeransvarigs skyldigheter baserade på nationell lagstiftning.

Syftena med behandlingen av personuppgifter är:

 • Att skapa, sköta, underhålla och utveckla kund- och avtalsförhållandet mellan registeransvarig och de registrerade.
 • Marknadsföring, erbjudande, produktion och utveckling av produkter och tjänster.
 • Kreditupplysning, fakturering samt övervakning och indrivning av betalningar.
 • Kundkommunikation, inklusive feedback- och kundnöjdhetsundersökningar.
 • Direktmarknadsföring i enlighet med de samtycken och förbud som den registrerade har gett.
 • Brev-, telefon- och elektronisk direktmarknadsföring och webb- och mobilannonsering samt deras inriktning.
 • Genomförande av opinions- och marknadsundersökningar.
 • Organisering av marknadsföringstävlingar och lotterier.
 • Planering och utveckling av verksamheten, produkterna och tjänsterna.
 • Analys, profilering, segmentering och statistik för ovanstående ändamål.
 • Andra uppgifter som behöver utföras för att uppnå registeransvarigs rättigheter och skyldigheter.
 • Genomförande av avtal som ingåtts med tredje part / underleverantörer.
 • Om den registrerade lämnar oss sina elektroniska kontaktuppgifter, såsom sin e-postadress, i samband med kundkommunikation, anser vi att han eller hon har gett sitt uttryckliga samtycke till att rikta kommunikation av ovanstående typ till honom eller henne också genom att utnyttja elektroniska kanaler.
 • För behandling av personuppgifter för syftet med enskilda, förutbestämda och kortvariga kampanjer kan det också informeras om syftena med behandlingen av personuppgifter med kampanjspecifika registerbeskrivningar. Uppgifter som samlats in inom ramen för kampanjerna förstörs omedelbart efter att deras kampanjrelaterade syfte har upphört.

5. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL OCH PERSONUPPGIFTSGRUPPER

Registret innehåller följande uppgifter om registeransvarigas potentiella kunder, kunder och tidigare kunder. Följande uppgifter registreras:

 1. Kundens grundläggande information: För- och efternamn, personnummer, födelseår, ålder, kön, titel eller yrkestitel, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, postnummer, postort och önskad kontakt metod.
 2. Kundens uppgivna information om projektet: planerat byggår, ägande av tomten, tomtens läge, tomtens egenskaper, byggnadstyp, planerad storlek på byggnaden och budget för byggandet, tidpunkt för byggprojektet.
 3. Intresseområden och andra relevanta uppgifter som ges under kundrelationen.
 4. Tillstånd och förbud för direktmarknadsföring.
 5. Kundhistoria: information relaterad till kundrelationen, kontrakts- och leveransinformation för produkter, kundfeedback och reklamationer, svar på kund- och marknadsundersökningar; andra kontakter; fakturering, betalning och indrivning av betalningar samt kreditupplysningsinformation.
 6. Användningsinformation för elektroniska tjänster: registreringsinformation som krävs för kontot, såsom användarnamn, lösenord och annan eventuell unik identifierare; användnings- och surfuppgifter för tjänstens funktioner; sidan från vilken användaren har kommit till registeransvarigas webbplats, surfade sidor, enhetsmodell, webbläsarversion, sessionstid och varaktighet samt skärmupplösning och operativsystem.
 7. Analys och profilering: kund-/användar- och marknadssegment och profiler som bildats på basen av analys och profilering av ovanstående uppgifter, samt klassificeringsinformation m.m. som samlats in från regelbundna informationskällor.
 8. Personnumret behandlas endast för lagligt tillåtna ändamål när det är viktigt att identifiera den registrerade, t.ex. vid fullmakt för inlämning av bygglovsansökan, fastighetsförsäljning och uthyrning, kreditgivning eller indrivning av fordringar.
 9. För direktmarknadsföring till potentiella och tidigare kunder används endast grundläggande information (utom personnummer) samt marknadsföringsinformation.

6. REGISTRETS NORMALA DATAKÄLLOR

Registrets uppgifter samlas in regelbundet från självregistrering i samband med användning av tjänster och webbplats, vid ifyllande av kontaktbegäran eller annat formulär, vid ingående av avtal eller annan personlig, elektronisk eller telefonkontakt, eller vid marknadsföringslotterier och -tävlingar, vid husvisningar och andra evenemang. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från befolkningsregistret, kreditupplysningsregistret, förbud mot direktmarknadsföring som underhålls av direktmarknadsföringsförbundet och andra liknande offentliga och privata register.

7. REGELBUNDNA ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Uppgifter överförs inte till andra externa parter utom om det är nödvändigt för att uppfylla registeransvariges lagstadgade eller avtalsbaserade skyldigheter.

Registeransvarig har rätt att använda underleverantörer för att tillhandahålla och genomföra sina tjänster. Dessa underleverantörer inkluderar till exempel representanter, underentreprenörer, ICT-, marknadsförings- och kommunikationstjänsteleverantörer. I så fall kan personuppgifter överföras till underleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att genomföra tjänsterna. Dessa underleverantörer behandlar personuppgifter för och på uppdrag av registeransvarig i enlighet med registeransvarigs instruktioner och denna dataskyddsbeskrivning. Registeransvarig säkerställer genom avtal att personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen.

Personuppgifter överförs inte regelbundet utanför EU eller EES. Om överföring av uppgifter är nödvändig, säkerställer registeransvarig att EU-kommissionen har godkänt mottagarlandets eller mottagarens dataskyddsnivå som lämplig eller genom att avtala om överföringen med EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET OCH LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER

Uppgifterna får endast användas av de personer som har rätt att behandla kunduppgifter på grund av sitt arbete. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord. Elektroniska uppgifter skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Material som skrivs ut på papper förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång.

Personuppgifter lagras efter att kundrelationen har upphört, tills garantiförpliktelserna och andra skyldigheter som grundar sig på avtalet och lagstiftningen mellan parterna har fullgjorts och lagringstiderna och ansvarstiderna som fastställs i lagstiftningen, t.ex. i lagarna om bostadsköp, konsumentskydd och bokföring, har upphört.

Efter att kundrelationen har upphört kan registeransvarig behålla anonymiserade uppgifter samt grundläggande uppgifter (med undantag av personbeteckningen) och marknadsföringsuppgifter som definierats av den registrerade i denna dataskyddsbeskrivning för direktmarknadsföringsändamål.

9. COOKIES

En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet.

Vissa kakor är nödvändiga för en smidig användning av tjänsten. Vi använder kakor för att förbättra vår förståelse för hur kunder använder vår webbsida. Vi samlar in statistik över antalet besökare för att säkerställa att webbplatsen uppfyller våra användares behov. Vi övervakar vilken typ av enheter, vid vilken tidpunkt och vilket innehåll våra kunder letar efter i tjänsten.

Användarens förmåga att blockera användningen av kakor
Användaren kan ställa in vilka kakor som är tillåtna från sin webbläsare. Om den här funktionen är inaktiverad är det en bra idé att notera att cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

10. INSPEKTIONSRÄTT OCH RÄTT ATT BEGÄRA RÄTTELSE AV UPPGIFTER

Den registrerade har rätt att få veta om hans eller hennes personuppgifter behandlas och att granska de uppgifter som lagrats i personregistret som gäller honom eller henne, samt rätt att begära rättelse av felaktig information och att få registeransvarig att ta bort uppgifter som gäller den registrerade.

Den registrerade har rätt att förbjuda registeransvarig att behandla uppgifter som gäller honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter, återkalla sina samtycken och lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till dataskyddsombudet.

11. KONTAKT

Den registrerade bör sända en undertecknad begäran som gäller den registrerades rättigheter per post till den adress som nämns i punkt två ovan.

Registeransvarige kan be den registrerade att specificera sin begäran och att bestyrka sin identitet före begäran behandlas. Registeransvarige kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Registeransvarige svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

12. AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

13. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Registeransvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Registeransvarige rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.