skip to Main Content

Register- och dataskyddsbeskrivning

Det här är registret -och sekretesslagen för Bohouse:s personuppgifterslag (10 och 24 §) och EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Skapat den 24.06.2019.

1. Den registeransvarige

Bohouse Ab Oy, Bosundvägen 57, 68555 BOSUND, FINLAND

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Roger Sundkvist
roger@bohouse.fi
+358 40 486 9263

3. Registrets namn

Bohouse webbsidans kundregister.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Webbsidans personuppgifter i kundregistret kommer att användas för kundrelationshantering och marknadsföring. Informationen i registret används inte för automatiserad beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets datainnehåll

Webbsidan samlar in information om kunden: namn, e-postadress samt valbara alternativ från kontaktformuläret.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Bohouse registrerar informationen som kunderna själv uppger när denna blir fyller in kontaktformuläret.

7. Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

8. Principerna för skyddet av registret

Kunduppgifter insamlade från Bohouse webbsida finns lagrade i registeransvariges databas, vilket är skyddad genom operativsystemets säkerhetsprogram. Tillgång till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddad med brandväggar och andra tekniska medel. Informationen i registret är tillgänglig enbart för ett på förhand bestämt antal anställda. Uppgifterna i registret finns lagrade i låsta lokaler.

9. Den registrerades rätt att förbjuda användning

En registrerad person har rätt att förbjuda den registeransvarige att hantera uppgifter som gäller honom eller henne själv. Förbudet ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.

10. Den registrerades granskningsrätt och rättelse av uppgifter

En registrerad person har rätt att granska de uppgifter som lagras i registret om honom eller henne. Begäran om granskning ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.

Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på den registrerades begäran personuppgifter som med tanke på hanteringens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registerärenden för att ändra uppgifterna.

Back To Top