Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Bohousen henkilötietolain (kohdat 1O ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) rekisteri- ja tietosuojalaki.

Seloste päivitetty 16.01.2024

1. REKISTERINPITÄJÄ

Bohouse Ab Oy
FO-numero: 1966617-9
Osoite: Bosundvägen 57, 68555 BOSUND

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Rekisterin pitäjä
Nimi: Victor Sundström
Puhelin: 040 9 648 065
Sähköposti: victor@bohouse.fi

3. REKISTERIN NIMI

Bohouse Ab Oy ja sen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA PERUSTE

Rekisterinpitäjät käsittelevät henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:

 1. Tiedustelujen, tarjouspyyntöjen, uutiskirjeiden, tuote- ja palvelutilausten sekä muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, jotka rekisteröity tekee rekisteröidyn pyynnöstä.
 2. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.
 3. Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano.
 4. Oikeutettu etu suoramarkkinointiin.
 5. Rekisteröidyn suostumus tarvittaessa;
  • Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettäminen.
  • Tietojen kerääminen rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalveluiden käytöstä evästeiden, mainostunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.
  • Mistä tahansa muusta lain edellyttämästä syystä.
 6. Rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen kansallisen lainsäädännön perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen välisen asiakas- ja sopimussuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen.
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi, tarjoaminen, tuotanto ja kehittäminen.
 • Luottotarkastukset, laskutus sekä maksujen seuranta ja perintä.
 • Asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt.
 • Suoramarkkinointi rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti.
 • Kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi sekä verkko- ja mobiilimainonta ja niiden kohdentaminen.
 • Mikäli rekisteröity antaa meille sähköisen yhteystietonsa, kuten sähköpostiosoitteensa, asiakasviestinnän yhteydessä, katsomme hänen antaneen nimenomaisen suostumuksensa edellä mainitun tyyppisen viestinnän suuntaamiseen hänelle myös sähköisiä kanavia käyttäen.
 • Henkilötietojen käsittelyä varten yksilöllisiä, ennalta määriteltyjä ja lyhytkestoisia kampanjoita varten henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin voidaan liittää myös kampanjakohtaisia rekisteriselosteita. Kampanjoiden yhteydessä kerätyt tiedot tuhotaan välittömästi niiden kampanjaan liittyvän tarkoituksen päätyttyä.
 • Mielipide- ja markkinatutkimusten tekeminen.
 • Markkinointikilpailujen ja arvontojen järjestäminen.
 • Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen.
 • Analyysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuihin tarkoituksiin.
 • Muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tarpeelliset tehtävät.
 • Kolmansien osapuolten/alihankkijoiden kanssa tehtyjen sopimusten täytäntöönpano.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisterinpitäjien potentiaalisista asiakkaista, asiakkaista ja aiemmista asiakkaista. Seuraavat tiedot rekisteröidään:

 1. Asiakkaan perustiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymävuosi, ikä, sukupuoli, titteli tai tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja toivottu yhteydenottotapa.
 2. Asiakkaan tiedot hankkeesta: suunniteltu rakennusvuosi, tontin omistus, tontin sijainti, tontin ominaisuudet, talotyyppi, rakennuksen suunniteltu koko ja rakentamisen budjetti, rakennusajankohta.
 3. Kiinnostuksen kohteet ja muut asiakkuuden aikana annettavat olennaiset tiedot.
 4. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 5. Asiakashistoria: asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, tuotteiden sopimus- ja toimitustiedot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot, vastaukset asiakas- ja markkinatutkimuksiin; muut yhteydet; laskutus, maksaminen ja maksujen perintä sekä luottotiedot.
 6. Sähköisten palveluiden käyttötiedot: tilille vaadittavat rekisteröintitiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muut yksilölliset tunnisteet; käyttö- ja selaustiedot palvelun toimintoja varten; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän verkkosivustolle, selatut sivut, laitteen malli, selainversio, istunnon aika ja kesto sekä näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä.
 7. Analysointi ja profilointi: asiakas-/käyttäjä- ja markkinasegmentit ja profiilit, jotka muodostuvat edellä mainittujen tietojen analysoinnin ja profiloinnin sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitustietojen jne. analyysin ja profiloinnin perusteella.
 8. Henkilötunnusta käsitellään vain lain sallimiin tarkoituksiin silloin, kun se on tärkeää rekisteröidyn tunnistamiseksi, esimerkiksi valtuuskirjassa rakennuslupasioinnissa, kiinteistön myynnin ja vuokrauksen, luotonannon tai saatavien perinnän yhteydessä.
 9. Suoramarkkinoinnissa potentiaalisille ja aiemmille asiakkaille käytetään vain perustietoja (paitsi henkilötunnuksia) ja markkinointitietoja.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietoja kerätään säännönmukaisesti omatoimisesta ilmoittautumisesta palveluiden ja verkkosivujen käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täyttämisen yhteydessä, sopimusta tehtäessä tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinyhteydenoton yhteydessä sekä myynninedistämistarkoituksessa järjestettävien arpajaisten ja kilpailujen, taloesittelyjen ja muiden tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, luottotietorekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä suoramarkkinointikielloista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä muille kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palveluidensa tuottamiseen ja toteuttamiseen. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi edustajat, alihankkijat, ICT-, markkinointi- ja viestintäpalveluiden tarjoajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden suorittamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä varmistaa sopimuksellisesti, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on tarpeen, rekisterinpitäjä varmistaa, että Euroopan komissio on hyväksynyt vastaanottajamaan tai vastaanottajan tietosuojatason tarkoituksenmukaisella tavalla tai sopimalla siirrosta EU:n komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja saavat käyttää vain henkilöt, joilla on työnsä perusteella oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Paperille tulostetut aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes osapuolten väliseen sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat takuuvelvoitteet ja muut velvoitteet on täytetty ja lainsäädännössä, kuten asuntokauppa-, kuluttajansuoja- ja kirjanpitolaissa, määritellyt säilytys- ja vastuuajat ovat päättyneet.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen rekisterinpitäjä voi säilyttää anonymisoituja tietoja sekä rekisteröidyn tässä tietosuojaselosteessa määrittelemiä perustietoja (poikkeuksena henkilötunnus) ja markkinointitietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

9. EVÄSTEET

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustomme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö
Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja on tallennettu, sekä oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista ja saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa suostumuksensa ja tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavastaavalle.

11. YHTEYSTIEDOT

Rekisteröidyn tulee lähettää allekirjoitettu pyyntö rekisteröidyn oikeuksista postitse edellä toisessa kohdassa mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja todistamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä noudattamasta pyyntöä sovellettavassa lainsäädännössä säädetyillä perusteilla.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnöstä.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Rekisterin tietoja ei käytetä rekisteröityjen automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Rekisterinpitäjä suosittelee, että rekisteröidyt tutustuvat tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.